Veiligheid behoeft concrete beleidsvoering

Tijdens een lezing die de Kenniskring gisteravond heeft georganiseerd in het Lalla Rookh gebouw, is er breedvoerig gesproken over de veiligheid en de toenemende criminaliteit in Suriname. VHP-assembleelid Krishna Mathoera tevens ex-politiecommissaris, heeft naast de plaatsvervangend korpschef van het Korps Politie Suriname, Antonius Chin, ook als gastspreker opgetreden bij de lezing met als thema criminaliteit. In haar conclusie haalde Mathoera aan dat veiligheid geen prioriteit is voor de huidige regering onder leiding van president Desiré Bouterse. Ze is van mening dat er beter beleid gemaakt moet worden als het aankomt op criminaliteitsbestrijding, wat moet resulteren in een veilige samenleving. In de afgelopen periode is de samenleving opgeschrikt door zwaardere vormen van criminaliteit, waarbij criminelen nu openlijk overgaan tot het plegen van strafbare feiten. Mathoera haalde aan dat het de taak van de overheid is om te zorgen voor orde. Volgens haar zal de afwezigheid van de uitvoering van politieke besluiten, handhaving van wetten, regels en procedures, leiden tot chaos en anarchie. De ex-politiecommissaris is van mening dat de spanning toeneemt vanwege het feit dat de visie op orde, rechtsstaat en democratie, veranderd is.

Daarnaast haalde ze aan dat de toename van criminaliteit ook te maken heeft met het verergeren van armoede, ongelijkheid, onderwijs, werkgelegenheid en huiselijk geweld. Ook is de parlementariër van mening dat professionaliteit en de benodigde middelen nodig voor bestrijding van criminaliteit onder druk zijn komen te staan. Verder benadrukte ze dat de vanzelfsprekendheid om regels na te leven, ontbreekt.

Mathoera is van mening dat de regering met een integrale benadering moet komen voor criminaliteitsbestrijding. Omdat te bewerkstelligen moet de regering volgens haar met keiharde prioriteiten komen en er moeten middelen beschikbaar gesteld worden. Daarnaast haalde de ex-politiecommissaris aan dat er duidelijke communicatie en overleg moet komen, ook moet ervoor gezorgd worden dat het personeel van het ministerie van Justitie en Politie goed gemotiveerd is. Daarnaast is ze van mening dat er sprake moet zijn van sterke informatie, quick response, persoonsgerichte aanpak, bijzondere bevoegdheden aan politie, verzwaring van straffen, aandacht voor jongeren, begeleiding first offenders, actieve participatie van de burgerij op wijkniveau en gebruik van sociale media. Verder is Mathoera van mening dat de druk op het Openbaar Ministerie (OM) verlicht moet worden, ze ziet daarom graag dat boetes direct betaald worden bij overtredingen, ze is ook van mening dat het snelrecht geprofessionaliseerd moet worden.

Volgens Mathoera moet er ook gewerkt worden aan criminaliteitsbestrijding onder jongeren. Ze zegt dat probleemjongeren al in een vroeg stadium aangepakt moeten worden, hierbij is het volgens haar van groot belang dat jongeren goed begeleid worden. Er moet naar alternatieve sancties gezocht worden en maatschappelijke organisaties moeten betrokken worden bij het coachen van deze probleemjongeren. Om jongeren van criminele activiteiten te weerhouden, moeten er volgens Mathoera specifieke buurtactiviteiten georganiseerd worden en bewustwordingsprogramma’s moeten op de diverse scholen gegeven worden.

Tijdens haar lezing heeft Mathoera een onderscheid gemaakt in criminaliteitsvormen, onder andere: kleine criminaliteit, verkeerscriminaliteit, inbraken, overvallen en berovingen, georganiseerde criminaliteit, terrorisme en cybercrime. Aan de aanwezigen schetste ze een beeld van de criminaliteitsvormen. Aan de hand van cijfers, zegt Mathoera dat er per week 100 inbraken zijn, bij berovingen is dat 20 per week, overvallen kent 10 gevallen per week, levensberovingen geeft een weergave van 40 per jaar en verkrachtingen telt 300 gevallen per jaar.

Daarnaast gaf Mathoera ook een weergave van de huidige begroting. Ze haalde aan dat het gebruik van goederen van 145  naar 30 miljoen  is gegaan; inventaris van 6 miljoen naar 775.000, transport van 6 miljoen naar 3 miljoen, gebouwen en constructie van 707 naar 75.000, bestrijding zware criminaliteit is 1 miljoen.

Gezien veiligheid geen prioriteit is van deze regering, stelt Mathoera dat het volk zelf zijn sociale netwerken moet versterken, actieve participatie, zelfredzaamheid; het volk moet zich laten informeren, er moet gekeken worden naar wat het zelf kan doen. Ook moet er gewerkt worden om het oplossend vermogen te vergroten. Mathoera benadrukte dat niet alleen de burger, maar ook de regering haar verantwoordelijkheid moet nemen.

-door Richelle Mac-Nack-