DOODGEWOON PLATZAK

In De Nationale Assemblée (DNA) is men onlangs, na maanden van uitstel aangevangen met de behandeling van de begroting over het jaar 2017 en het daarbij behorende zeer lijvige Ontwikkelingsplan, (OP). DNA hoopt binnen een week over te kunnen gaan tot het in stemming brengen van de begroting en zonder enige twijfel mag worden verwacht dat ze wordt aangenomen, aangezien de regering Bouterse over een meerderheid van ja-knikkers in het college beschikt. Er zijn voor alle ministeries natuurlijk bedragen en wenselijkheden in de begrotingsbescheiden opgenomen en ook het Ontwikkelingsplan voor de komende jaren, ziet er voor de leek indrukwekkend uit. Echter moeten al die op schrift gestelde wenselijkheden en opgenomen bedragen niet de indruk wekken dat deze zaken gerealiseerd zullen kunnen worden, gezien het feit dat de overheid geteisterd wordt door zeer ernstig geldgebrek. Er is namelijk momenteel geen enkel ministerie dat over voldoende middelen vanuit Financiën kan beschikken om de werkzaamheden op een gezonde manier te kunnen verrichten. Lanti beschikt over ruim onvoldoende middelen om normaal te kunnen functioneren en dagelijks wordt er door de media gemeld, hoeveel instanties nauwelijks of helemaal niet meer uit de voeten kunnen, omdat de overheid niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Stakingen zijn aan de orde van de dag omdat de overheid het voor de zoveelste keer heeft laten afweten of al maanden geen geld voor subsidie heeft overgemaakt. Werkers in dienst van de overheid die niet op tijd hun geld ontvangen, kunnen niet aan hun maandelijkse verplichingen voldoen en personen die leningen hebben gesloten bij financieringsinstellingen, kunnen niet aflossen en krijgen buiten hun schuld met boeterentes van doen. Conform de grondwet moet er jaarlijks een begroting aan DNA gepresenteerd worden en goedgekeurd om de overheid in staat te stellen haar bestedingen te kunnen doen, maar er moet dan voldoende geld ter beschikking zijn om op een fatsoenlijke en verantwoordelijke wijze te kunnen besturen en daar is al geruime tijd, geen sprake meer van. De zaak rammelt aan alle kanten en de overheid doet aan ad hoc financiering. Steeds meer ontstaat de indruk dat werknemers die afhankelijk zijn van betalingen van de overheid, uit nood en veel te lang wachten op hun financiële vergoeding in staking moeten gaan om geld af te dwingen. Stakingsacties werden dan ook deze week aangevangen en gemeld bij de RGD, Medische Zending, AdeKUS, Bureau Dak- en Thuislozen en kort geleden werd ook nog gemeld, dat zeker zes ziekenhuizen op een totaaL faillissement afstevenen. De regering doet niets anders dan brandjes blussen en de financiële tekorten hopen zich steeds verder op. Hoe wil ze 2020, het jaar waarop er nieuwe verkiezingen dienen te worden gehouden, op een dergelijke manier halen? Gaan we ons steeds dieper begraven in de financiële strop van buitenlandse leningen? Of we nou wel een begroting goedgekeurd krijgen of niet, het zal nauwelijks of niets veranderen aan de huidige penibele financiële situatie, waarbij vrijwel niemand meer uitkomt met het maandelijks loon en de onvrede met de dag toeneemt. Het is toch meer dan schandelijk, dat zovelen weer afhankelijk zijn gemaakt van pakketten die vanwege de overheid worden bekostigd en die vanzelfsprekend ook betaald moeten worden uit belastingmiddelen. Het had helemaal niet zover hoeven te komen als de regering een prudent financieel-economisch en monetair beleid had gevoerd vanaf haar aantreden in augustus 2010. Wat ze door haar wanbeleid heeft gerealiseerd, is een stelselmatige verarming van dit volk en niets wijst er thans op dat ze op korte termijn economische groei zal kunnen realiseren en de koopkracht van de Surinamer weer zal brengen op het niveau van voor 2010, toen er wel kundige mensen dit land bestuurden. De regering Bouterse zal na de aanname van de begroting voor 2017, over enkele maanden moeten werken aan een kostenraming voor 2018, maar ook die zal een document worden, waar niet veel van gerealiseerd zal kunnen worden simpel omdat ook dan de staatsinkomsten zeer teleurstellend zullen zijn.