BEZINT EER GE BEGINT

Het is altijd goed na te denken alvorens je als mens stappen onderneemt die je tot nadeel kunnen zijn of verstrekkende consequenties tot gevolg hebben. In de week van 17 tot 21 juli kwamen wij op de hoogte van een zeer verontrustende ontwikkeling die in regelrecht verband zou staan met het internationale terrorisme, dat gevoed en ondersteund wordt door de jihadistische en salafistische overkoepelende organisatie ISIS en hier wortel zou hebben geschoten en zou uitmonden in een aanslag op de Amerikaanse ambassadeur en uitgevoerd zou worden door twee sympathisanten van de voormelde organisatie. In verband met de ontstane situatie en de ernst ervan, besloten wij aan het begin van deze week melding te maken van hetgeen zich afspeelde, omdat wij niet van mening waren dat het grote publiek verstoken moest blijven van informatie over een dusdanig ernstige ontwikkeling . Na onze berichtgeving kwam er vanuit Justitie en Politie een bericht, dat naar onze mening de toestand maar gedeeltelijk en onvolledig belichtte. Overigens werd ontkend dat er sprake zou zijn van een plan dat inhield dat de hoge diplomaat zou worden aangevallen met als doel hem te doden. De aangehouden verdachten worden volgens het bericht van Justitie en Politie verdacht van activiteiten die behoren tot terrorisme. Op wie of welke instantie zou de terroristische actie dan worden uitgevoerd. Je moet als terrorist toch een doelwit hebben en juist omdat Justitie en Politie daar geen mededeling over deed, ging het bericht totaal de mist in. Er was volgens onze informatie voldoende aanleiding om tot actie tegen de verdachten over te gaan, omdat de ambassadeur het doelwit was. Ook in de Verenigde Staten van Amerika ontstond grote ongerustheid over de gegevens die doorgeseind waren. Een niet gering aantal veiligheidsvertegenwoordigers uit de VS, streek hier neer om beter geïnformeerd te geraken en logistieke steun toe te zeggen aan onze autoriteiten in de strijd tegen welke persoon of instantie ook, die terrorisme hier wenst te introduceren. Kort daarop werden er aanhoudingen gepleegd door eenheden, vallende onder Justitie en Politie, met op de achtergrond buitenlandse vertegenwoordigers die er alle baat bij hebben dat het terrorisme hier geen wortel schiet. Ondertussen zijn er enkele verdachten aangehouden en vindt er een uitgebreid onderzoek plaats. De gebroeders A. zijn de hoofdverdachten en spoedig zal blijken wat ze daadwerkelijk van plan zijn. Inmiddels is men binnen de moslim gemeenschap in rep en roer geraakt en maken vooral de voorzitters van de verschillende gemeenten zich zorgen . Al geruime tijd is men bezorgd over de bestaande negatieve invloeden die van buitenaf worden gevoed. De bezorgdheid bestaat vooral, omdat er lieden in het buitenland zijn die haat en verdeeldheid trachten te zaaien in ons land en in het bijzonder tussen geloofsgroepen. Leidinggevenden van de verschillende islamitische organisaties, wijzen erop dat we altijd in harmonie en vrede met elkaar hebben geleefd en wensen daarin geen verstoring. Een verstoring die tot zeer ernstige consequenties kan lijden en bloedvergieten tot gevolg zou hebben, zoals we dat al met veel voorbeelden hebben kunnen zien in bijvoorbeeld het Midden-Oosten, Afrika, Pakistan, Afghanistan, Irak, Indonesië, West-Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Naar zeggen van een moslim voorganger, is men al op zeer kwaadaardige wijze bezig haat te zaaien in Trinidad & Tobago en in ons Guyana en deze slechte invloeden kunnen ook naar ons land overwaaien. Deze haatzaaierij moet naar onze mening te allen tijde buiten de deur gehouden worden, want we hebben het niet nodig en het zal voor veel ellende zorgen. We hebben in het recente verleden gezien wat er allemaal fout kan gaan in het voormalige Joegoslavië en dat het leed niet te overzien zal zijn als we deze kwaadaardigheid niet uitbannen. Vooral de leiders binnen de islamitische verenigingen, hebben thans de taak rust en vrede voor ons allen, ongeacht ras of geloof, te prediken en lieden die komen infiltreren met kwade bedoelingen buiten te sluiten. In weinig landen op deze aardbol staat er een synagoge naast een prachtige moskee en dat al decennialang. Nimmer is dat een reden geweest voor Joden en mensen die het islamistische geloof belijden, om elkaar naar het leven te staan. En niemand moet komen om anderen op te hitsen tot het gebruik van geweld tegen een ander die een andere geloofsovertuiging heeft. Ook lieden die geen moslim zijn, behoren onze broeders, of ze nu soenniet, sjiiet, of leden van de Ahmadiyya zijn, te respecteren, waarderen en lief hebben. Juist in deze fase waarbij crimineel ingestelden trachten verdeeldheid te zaaien, is het van het allergrootste belang dat we elkaar waarderen en ondersteunen. Niemand moet de gelegenheid krijgen in ons toch vredige Suriname, mensen die een bepaald geloof belijden te stigmatiseren. Ook het generaliseren moeten we achterwege laten. De voorzitters van de islamitische gemeenten en de voorgangers hebben genoeg reden tot ongerustheid, hun taak is echter om mensen gerust te stellen en te vragen alert te blijven. De mensen met zeer slechte bedoelingen moet men kunnen identificeren en weren. Ook dient men op een onbevreesde wijze contact op te nemen met de justitie als er verdachte handelingen worden gepleegd of wanneer er sprake is van ophitserij of haat zaaien. Alleen bij een dergelijke aanpak kunnen we groot gevaar op tijd doen wijken. Suriname moet vredig blijven en de harmonie tussen alle geloofsgroepen moet in stand worden gehouden.