WELKE ADVIEZEN?

Geen enkel staatshoofd is volleerd en daarom worden ze vrijwel allemaal omringd door een aantal adviseurs. Hoe groter een land en zijn ambtenarenbestand, hoe aanzienlijker het aantal adviseurs van het staatshoofd wel zijn. Suriname is daarop geen uitzondering en elke president heeft een entourage aan adviseurs die hem van ‘wijze’ raad dienen te voorzien. Natuurlijk dient het staatshoofd, dat geen staatsman hoeft te zijn, wel het nodige inzicht in tal van zaken te hebben, zodat hij de juiste mensen naast zich duldt die hem op afroep van advies dienen te zijn. Het is een president die goed beleid wenst te formuleren en door te voeren, daarom aangeraden de juiste mensen om zich heen te hebben die de nodige bestuurservaring hebben en ook de juiste adviezen aan het staatshoofd geven. Een staatshoofd kan dan op bepaalde momenten een advies ter harte nemen en uitvoeren of hij kan het in de wind slaan en maakt dan in bepaalde gevallen zelfs kardinale fouten. President Bouterse heeft ook een aantal adviseurs en houdt, naar wij vernemen, regelmatig ruggespraak met deze personen. Of ze hem te allen tijde goede adviezen geven, valt naar onze mening te betwijfelen. De niet-waterdichte juridische adviezen die de man zijn gegeven in het geval van de zelfamnestiewet uit april 2012, het advies inzake artikel 148 van de Grondwet, dat het 8 decembermoordenproces moest stopzetten en het advies verleend de afgelopen week om per resolutie de procureur-generaal uit zijn functie te kunnen zetten, zijn duidelijke voorbeelden van raadgevingen die ernstig mank zijn gegaan. Het is begrijpelijk dat de president als hoofdverdachte in het 8 decembermoordenproces, mazen in onze strafwet en ook de grondwet tracht te vinden om toch nog straffeloos te blijven en daarvoor als niet-jurist naar steun zoekt. Het is echter zo, dat zelfs de beste strafpleiters nog nauwelijks uitwegen zien om voor de hoofdverdachte en huidige president juridisch een sluitende uitweg te kunnen vinden. Er is een strafproces met een strafdossier tegen een aantal verdachten dat zich schuldig heeft gemaakt aan platte moord met voorbedachte rade van 15 ongewapende en onschuldige personen op 8 december 1982 waar geen speld tussen te krijgen is, gezien het overweldigende bewijsmateriaal, verzameld in de afgelopen jaren. Om een dergelijk proces te onderbreken of stoppen, moet je als jurist wel van heel goede huize komen en dat weet de hoofdverdachte maar al te goed. Maar ofschoon de verdachten zich ervan bewust zijn, dat de zaak er steeds hopelozer voor ze uitziet, worden alsnog alle zeilen bijgezet om een uiteindelijk vonnis uitgeproken door de Krijgsraad, te voorkomen. Dat er thans nog naar andere wettelijke en misschien zelfs onwettelijke mogelijkheden uitgekeken wordt om vooral het Openbaar Ministerie op andere gedachten te brengen en geen requisitoir meer te houden in deze strafzaak, moet zeker niet uitgesloten worden. Als de procureur-generaal niet kan worden ontslagen door de president, zoals hij dat met een eenvoudige resolutie trachtte te doen , het belet de hoofdverdachte en zijn medeverdachten er niet van naar andere uitwegen uit te kijken. Het traject dat nog moet worden afgelegd alvorens de Krijgsraad tot een vonnis of meerdere vonnissen komt, hoeft daarom niet op rozen te verlopen en wij, van Keerpunt, geloven zelfs dat die weg nog vol hobbels, zoniet kraters, zal zitten. De verklaringen afgelegd door pastor Misiekaba, stralen niets anders dan dreigementen uit. Die dreigementen zuigt hij heus niet uit zijn duim en het assembleelid wordt daar vrijwel zeker toe aangezet. Ook de persberichten afkomstig uit de NDP, snijden in juridische zin geen hout, maar geven wel aan dat er lieden binnen deze politieke organisatie zijn die bereid zijn de rechtsstaat in gevaar te brengen als het 8 Decemberstrafproces richting vonnissen gaat. President Bouterse dient naar goede adviezen te luisteren en niet naar haviken binnen zijn omgeving, die de problemen voor Bouterse en Suriname een catastrofale wending kunnen doen hebben. Hoe moeilijk de president het ook heeft met de wending die het 8 Decemberstrafproces thans heeft genomen, dient hij toch naar wijze raadgeving te luisteren. Raadgeving die in het belang van het behoud van de rechtsstaat is, genieten voorkeur en zeker niet raadgeving die het land totaal zal destabiliseren en de ellende die we thans doormaken, alleen maar verergert. Bouterse moet zich zo langzamerhand ook ernstig gaan afvragen of de adviseurs waar hij al decennia naar luistert, wel de juiste zijn, want tot nog toe hebben deze lieden de staat alleen maar handenvol geld gekost en hem binnen het bestuur van dit land niet of nauwelijks voordeel opgeleverd. Ze hebben er zelf wel enorm veel financieel voordeel bij gehad en toch luistert hij nog naar verkeerde opportunisten en hun raadgeving. Het staatshoofd heeft wel een probleem en dat is dat Suriname niet rijk is aan goede en kundige politieke en juridische adviseurs en zo die er zijn, wensen ze geen bemoeienis te hebben met de president en nog minder met zijn politieke partij, de NDP.