Officierenvereniging maakt doorstart en wil herstel KPS

De officierenvereniging van het Korps Politie Suriname (KPS) gaat een doorstart maken. De officierenvereniging heeft reeds lang geleden zijn intrede gedaan binnen het korps. De bedoeling van deze organisatie was om de officieren van het KPS te bundelen en om vanuit dit collectief een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen en het KPS in het bijzonder. De officierenvereniging was gehuisvest aan de Zwartenhovenbrugstraat te Paramaribo (Posthuis 2), in de ruimte welke bekend stond als het ‘Officierenmes’. De afgelopen tien jaar is vanwege verscheidene redenen en het animo om actief te participeren, en is de zaak vrijwel doodgebloed. De vereniging draait nog op een laag pitje en beperkt zich tot spontane bijeenkomsten te Posthuis 2 (bar). Voorts zijn de actieve bestuursleden met pensioen waardoor er geen activiteiten meer ontplooid worden.

Op grond van een grote behoefte onder deze doelgroep, heeft de inititatiefgroep gemeend om een doorstart te maken van deze organisatie die zeker zijn bestaansrecht verdient.

De vereniging zal op grond van geformuleerde doelstellingen haar bijdrage leveren aan:

-Het herstel van het Korps Politie Suriname.

-Het welzijn van de officierengroep en de gepensioneerde officieren.

-Het helpen optrekken qua kennis en attitude van de overige doelgroepen binnen het Korps Politie Suriname, de kaderleden en manschappen.

-Het creёren van goede werkverhoudingen tussen de verschillende doelgroepen binnen het Korps Politie Suriname.

-Het organiseren van seminars en presentaties op het vakgebied.

-Het organiseren van sociaal-maatschappelijke activiteiten.

-Het kritisch ondersteunen van de Surinaamse Politie Bond in zijn activiteiten ten behoeve van de KPS-leden.

-Het helpen waarborgen van een goede oude dag voor de gepensioneerde officieren en overige gepensioneerden.

-Het imagoherstel en de statusbewaking van de officieren.

-Het kritisch ondersteunen van de Korpsleiding in haar beleid.

Benadrukt wordt dat de officierenvereniging zich ingevolge de statuten, niet bezig zal houden met politieke en vakbondsaangelegenheden en moet derhalve niet gezien worden als rivaal van de Surinaamse Politie Bond dan wel de korpsleiding.

In het kader van de doorstart werden de hogere officieren, de officieren, toekomstige officieren, gepensioneerde officieren alsook leden en niet-leden van de officierenvereniging, uitgenodigd om gisteren aanwezig te zijn in Officierenmes aan de Zwartenhoven-brugstraat – Posthuis 2.

De inititatiefgroep staat onder leiding van de inspecteur van politie Terborg.