Surinaamse Orde van Advocaten: ‘De procureur-generaal is voor het leven benoemd’

Naar aanleiding van het standpunt van de regering om de procureur-generaal (PG) te ontslaan, heeft de Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten, gemeend een korte uiteenzetting te geven hieromtrent. De benoeming van de leden van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie geschiedt door de Regering, na advies te hebben genomen van het Hof van Justitie. Deze benoeming zal voor de President, Vicepresident, de leden van het Hof van Justitie en de Procureur-Generaal voor het leven geschieden. De belangrijkste reden voor de benoeming voor het leven, is dat de rechterlijke macht volledig onafhankelijk behoort te zijn. Een levenslange benoeming garandeert onafhankelijkheid. Rechters, alsmede de PG, moeten niet in de verleiding komen een andere beslissing te nemen dan de rechtvaardigheid van hen afdwingt, ook niet als politici of de publieke opinie zich tegen dat besluit keren. De benoeming voor het leven dient overigens niet het persoonlijke belang. Het gaat om het belang van de rechtsstaat. In een rechtsstaat waakt de rechterlijke macht over een overheid die zich aan de wet dient te houden en die simultaan de rechten van burgers respecteert. Deze onafhankelijke controle op de overheidsmacht komt onder druk te staan wanneer een overheid de rechter of de PG kan ontslaan, of kan beslissen hem of haar niet opnieuw te benoemen. Vertrouwen in de rechtsstaat wordt door de samenleving gecultiveerd wanneer burgers daadwerkelijk zien dat rechters of de PG hun werkzaamheden vrijelijk verrichten. Als er wordt gesleuteld aan de levenslange benoeming en daarmee aan de onafhankelijkheid van de PG, gaat dat ten koste van het vertrouwen in de rechtsstaat. Van de levenslange benoeming gaat ook een preventieve werking uit. Dat de rechter of de PG niet kan worden ontslagen maakt de verleiding bij machthebbers – of dat nu politici of ambtenaren zijn, kleiner om oneigenlijke druk op de rechter of op de PG uit te oefenen. Onze Grondwet stelt in ieder geval duidelijk in artikel 142 GW, dat de PG alleen kan worden ontslagen op eigen verzoek of wegens het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Het is derhalve volgens de Grondwet niet mogelijk dat de regering de PG ontslaat. Kennelijk is de regering verkeerd geadviseerd geworden. ln politiek en maatschappelijk onrustige tijden is het belangrijk dat de onafhankelijkheid van de rechterlijk macht en de PG wordt gewaarborgd. De PG staat aan het hoofd van het Openbaar Ministerie en is dominus litus (heer en meester van de vervolging). Aan zijn onafhankelijkheid mag niet worden getornd. In Suriname moeten we waakzaam blijven en elke inmenging en beïnvloeding of bedreiging van de onafhankelijkheid van de rechtsstaat afwijzen.
In artikel 143 van de Grondwet staat, dat indien de President van het Hof van Justitie van oordeel is, dat een der redenen van ontslag als in artikel 142 lid 2 bedoeld, aanwezig is, kan de betrokkene door hem worden geschorst en kan hij eveneens in de tijdelijke waarneming van dat ambt voorzien. De wet regelt de gevolgen van schorsing en ontslag uit het ambt. Tot slot zij vermeld dat de regering aan de Surinaamse Orde van Advocaten helaas nooit enig advies terzake heeft gevraagd. Conform de Grondwet kan de regering de PG niet ontslaan, simpelweg omdat zij daartoe niet bevoegd is. Ervan uitgaande de samenleving te hebben geïnformeerd verblijven wij. Dit maakt de Surinaamse Orde van Advocaten bekend middels een verklaring.