RANCUNE EN VERGELDING

De procureur-generaal bij het Hof van Justitie, in deze Mr. Roy Baidjnath Panday en hoofd van het Openbaar Ministerie, is conform onze grondwet voor het leven benoemd en kan niet zomaar door een willekeurige president, worden ontheven. Al zou het staatshoofd het vertrouwen in de procureur-generaal opzeggen, kan hij de man niet zomaar zonder eigen medewerking en of zonder bijvoorbeeld toestemming van het Hof van Justitie, uit zijn functie zetten. De Orde van Advocaten heeft op niet mis te verstane wijze een verklaring uitgegeven en ondertekend door haar deken Mr. H. Monorath, waarin de positie van de procureur-generaal uiteen wordt gezet en welke criteria gelden voor zijn benoeming en zijn eventueel opstappen. Dat de positie van de procureur-generaal zo is vastgelegd en beschermd, dient ter waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, waar het Openbaar Ministerie onderdeel van is. Dat president Bouterse het plotseling heeft gemunt op Mr. Roy Baidjnath Panday als procureur-generaal, heeft alles te maken met het requisitoir van de auditeur-militair, Mr. Elgin, in het 8 decembermoorden strafproces in de burgerkamer van de Krijgsraad, waarbij de aanklager 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft geëist tegen Bouterse, die hoofverdachte is in dit strafproces. Bouterse die al decennialang alles in het werk stelt om het 8 decembermoorden( 1982) strafproces te stoppen, kan het niet verkroppen dat er onlangs door de auditeur-militair 20 jaar gevangenisstraf tegen hem is geëist. In april 2012 kreeg Bouterse het zover, dat De Nationale Assemblee in strijd met de grondwet een zelfamnestiewet aannam, die onder meer hem en andere verdachten van de decembermoorden uit 1982 moest vrijwaren van strafvervolging. Zowel in ons land als daarbuiten, werd deze wet met de grond gelijk gemaakt en ook later door het Hof van Justitie als ondeugdelijk verklaard. Maar de hoofdverdachte bleef niet stilzitten en greep vervolgens naar de grondwet en trachtte door middel van artikel 148 de procureur-generaal zover te krijgen, het 8 decemberproces te stoppen. Dit artikel kan slechts toegepast worden indien de staatsveiligheid in gevaar zou verkeren. De procureur-generaal die onder hevige druk werd gezet door de regering onder leiding van de hoofdverdachte, werkte toen mee, maar werd ook hier door het Hof van Justitie, in het ongelijk gesteld. Zelfs nadat het Openbare Ministerie in beroep was gegaan tegen de zienswijze van het Hof, kreeg het geen gelijk. Het Openbare Ministerie had daarna geen andere keus en de auditeur-militair zou met zijn requisitoir moeten komen, hetgeen recentelijk dan ook gebeurde. De auditeur-militair, Mr. Elgin, handelde hierbij volkomen volgens de regels die de wet hem voorschrijft, en juist daar kan de hoofdverdachte zich nu niet mee verenigen en wenst dat de procureur-generaal opstapt, omdat hij de auditeur-militair niet tijdig heeft teruggefloten. Of dat werkelijk zo is, weten we niet. Echter is het zo, dat volgens juristen de Krijgsraad zelfs zonder een strafeis vanwege het Openbaar Ministerie, de ruimte heeft om uiteindelijk vonnissen uit te spreken tegen alle verdachten in dit proces. Dat de president thans de procureur-generaal op de korrel wenst te nemen, is totaal onterecht en dient daarom verworpen te worden. De president wenst maar niet te begrijpen, dat er binnen een democratie een scheiding der machten behoord te zijn en dat juist die scheiding de democratie in ere houdt. Een land waar de rechterlijke macht zijn onafhankelijke positie verliest aan de uitvoerende macht, is totaal verloren en biedt geen enkele burger meer bescherming tegen onwetmatig handelen van derden. Wij mogen er dan ook niet vanuit gaan dat de huidige president Bouterse naar een situatie wenst te gaan, waarbij de rechterlijke macht zwicht voor al zijn wensen en de leden van die macht verworden tot ja-knikkende pajongwaaiers, zoals die al in ruime mate aanwezig zijn in De Nationale Assemblee. Dat de president thans de procureur-generaal wenst te verwijderen, heeft alles te maken met rancune en vergelding. Ook de zogenaamde tuchtstraf die de auditeur-militair Elgin volgens de president dient te ondergaan, is aan regels gebonden en kan niet zomaar gedicteerd worden vanuit een kabinet. De stelling die Bouterse thans heeft aangenomen tegen leden van het Openbare Ministerie en in het bijzonder de leider van de vervolging, zal enorme protesten ten gevolge hebben. Weinigen geloven dat de procureur-generaal en of het Hof van Justitie, zullen meewerken aan een ontslag van Mr. Baidjnath Panday. Bouterse dient te begrijpen dat hij binnen de rechtsstaat zich aan bepaalde bij wet vastgelegde procedures dient te houden en dat geldt in het bijzonder voor de aangestelde rechters bij het Hof van Justitie en de procureur-generaal.