NPS roept president op ontslag PG na te laten

De Nationale Partij Suriname (NPS) is geschokt door de uitspraak van president Desiré Bouterse, waarbij het vertrouwen in de procureur-generaal (PG), Roy Baidjnath Panday, wordt opgezegd, omdat het Openbaar Ministerie (OM) het bevel om het 8 Decemberstrafproces stop te zetten, niet zou hebben uitgevoerd. De Nationale Partij Suriname roept de President op om alle acties die kunnen leiden tot het ontslag van de PG, na te laten en de lijn van een stabiele democratie en rechtsstaat te volgen. De NPS zal naar aanleiding van deze dreiging een spoedoverleg plegen met andere maatschappelijke groepen en zich alle inspanning getroosten ter bescherming van de rechtsstaat en het volk van Suriname. Dit maakt de NPS bekend middels een verklaring.

De NPS heeft na de turbulente perioden van de jaren ‘80 en begin ‘90 bij herhaling een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het herstel van de rechtsstaat. De NPS beschouwt de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht als een hoeksteen van onze democratische rechtsstaat, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de scheiding der machten. De NPS verwijst in dit verband naar Artikel 141 lid 2 van de Grondwet waarin staat: “De benoeming van de leden van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur–Generaal bij het Hof van Justitie geschiedt door de regering, na advies van het Hof van Justitie. Deze benoeming zal voor de President, Vicepresident, de leden van het Hof van Justitie en de Procureur-Generaal voor het leven geschieden”. De stellingname van de President en de aangekondigde acties tegen de procureur-generaal, zijn in strijd met de Grondwet en druisen bovendien in tegen het rechtsbeginsel van de Republiek Suriname en worden daarom met klem afgewezen. Het weinige vertrouwen dat de bevolking nog heeft in de toekomst van ons land, wordt door de verdere aantasting van het rechtswezen, wederom uitgehold. Het voorgenomen handelen van de President, al dan niet in samenspraak met anderen, is een greep naar de absolute macht en dus het opnieuw vestigen van een dictatuur binnen onze vredelievende natie. Dit is voor de NPS en de Surinaamse samenleving onaanvaardbaar.