Monorath: ‘Gedrag jeugdparlementariërs onacceptabel’

Harish Monorath, oud-jeugdparlementariër, zegt desgevraagd dat het gedrag van de jeugdvertegenwoordigers niet acceptabel is. Dit zegt hij naar aanleiding van een openbare vergadering van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP) afgelopen zaterdag in het CCS-gebouw. Tijdens de vergadering hebben verschillende leden hun hart gelucht. Een aantal leden heeft het vertrouwen in de leiding van het NJP opzegd, ook werd de NJP-voorzitter, Kelvin Koniki, beschuldigd van dictatoriaal gedrag. Zaken zoals omkoperij en het in aanmerking komen voor vakantiegeld, kwamen ook aan de orde. Kort gezegd leek het op een oorlog. Monorath geeft aan dat alle leden schuldig zijn aan wangedrag de afgelopen zaterdag. Hij verklaart dat ten eerste de leiding van het NJP schuldig is, omdat die niet in staat is geweest om de vergadering te leiden en ten tweede de leden die de vergadering opzettelijk gefrustreerd hebben, terwijl de vergadering rustig moest verlopen, gezien de jongeren nog ervaring moeten opdoen hoe te vergaderen, het zijn jongeren en geen ervaren politici. Hij benadrukt dat het NJP in zijn tijd, bijkans 20 jaar geleden en daarvoor in totaal 40 jaar geleden, hard aan de weg getimmerd heeft zodat het NJP een plaats kon krijgen in de samenleving. Monorath merkt op dat er nooit en nimmer een vergadering van het NJP op zo een manier is geëscaleerd. Hij is van mening dat de jeugdvertegenwoordigers van nu zich spiegelen aan politieke leiders in plaats van aan jongerenleiders, zoals in zijn tijd.

Opmerkelijk was dat een van de leden pleitte voor vakantiegeld voor jeugdparlementariërs, omdat er busgeld betaald moet worden. Monorath zegt dat de jeugdvertegenwoordigers moeten werken met het beperkte budget dat ter beschikking is. Hij geeft aan dat de leden al maandelijks een schadeloosstelling krijgen. “Het was er niet toen je geen NJP’er was”, aldus Monorath. De schadeloosstelling is in de tijd toen Monorath in het NJP zat ingevoerd, na aandringen hierop. Hij verklaart dat daarvoor leden van het NJP zonder schadeloosstelling zitting hadden in het NJP en vraagt zich af waarom dat nu niet zou kunnen. Monorath is van mening dat er sprake is van eigenbelang, terwijl er andere zaken spelen, zoals basiszorgverzekering voor jongeren, seksueel misbruik en kinderen die geboren zijn in Suriname, maar geen Surinamer zijn en geen onderwijs kunnen genieten. Monorath haalt als voorbeeld aan dat er sporters zijn in Suriname die geen cent van de regering krijgen, maar zich van hun beste zijde laten zien. De gewezen jeugdparlementariër is van mening dat de directeur van Sport- en Jeugdzaken, Rachel Koningsbloem-Pinas, zich over deze kwestie moet buigen en een oplossing moet brengen. Persoonlijk denkt hij dat zij dit intussen al gedaan heeft. Monorath geeft aan dat de gerieven binnen het NJP intern moeten worden opgelost. Hij zegt dat binnen een maand na gekozen te zijn, de voorzitter van het NJP, geen dictatoriaal gedrag verweten kan worden. Monorath haalt aan dat in De Nationale Assemblee (DNA) de agenda, volgens de wet door de voorzitter wordt bepaald en dat indien er behoefte is aan wijziging, dit middels een schrijven gedaan moet worden. “Of je de voorzitter nu leuk of niet leuk vindt, je zult met hem moeten werken”, aldus Monorath. Hij voegt eraan toe dat democratie betekent, dat de meerderheid bepaalt. Monorath legt uit dat het NJP is opgericht met als hoofddoel het behartigen van belangen van jongeren en om in alle gevallen gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen aangaande jongeren c.q. de jeugd. Hij benadrukt dat dit de voornaamste reden is waarom er jeugdvertegenwoordigers gekozen worden om zitting te nemen in het NJP.

-door Johannes Damodar Patak-