PRIORITEITSTELLINGEN

Dat NDP-regeringen er een handje van hebben verkeerde prioriteiten te stellen bij de bestedingen van staatsgelden, weten we zo langzamerhand allemaal. In veel gevallen zijn de prioriteiten verkeerd gesteld om bepaalde lieden in de gelegenheid te stellen grof geld te verdienen uit de middelen van de belastingbetaler. De regering Bouterse heeft in de afgelopen bijna zeven jaar regelmatig te maken gehad met reusachtige corruptieschandalen en heeft nimmer de indruk bij de bevolking gewekt de verdachten van deze schandalen, echt strafrechtelijk te willen aanpakken. De vele gevallen van corruptie werden deze week nog aangehaald door een assembleelid in een lokaal dagblad. Suriname kan tegenwoordig in de categorie van straatarme landen geplaatst worden. Op vele gebieden doet zich thans de schaarste aan bepaalde producten in met name de gezondheidszorg gevoelen. Ook is het duidelijk, dat het land ruim onvoldoende over vreemde valuta beschikt om een gezonde importdekking van 4 maanden te garanderen. Suriname heeft thans zo weinig deviezen in kas, dat er slechts een importdekking van nog geen 3 maanden kan worden verzekerd. De deviezenpositie van ons land is volgens beschikbare cijfers zo precair, dat de lokale banken op last van deCentrale Bank van Suriname er toe over zijn gegaan geen kredieten meer in vreemde valuta te verstrekken. Kredieten in SRD tegen een hoog rentepercentage van meer dan 20 procent, zijn nog mogelijk. En moet voor dat krediet in SRD dan vreemde valuta gekocht worden. Deze maatregel zal zeker tot prijsverhogende maatregelen voor goederen en diensten leiden. En terwijl we ons in een dergelijke crisis bevinden, komt ineens een ICT-project ten bate van de gezondheidszorg, dat vele miljoenen euro’s moet kosten, in de publiciteit. Het project behelst het aanschaffen van een huisartsen- en ziekenhuisinformatiesysteem dat volgens minister Pengel van Volksgezondheid, ten overstaande van De Nationale Assemblee, in de ambtsperiode van vicepresident Ameerali is geïnitieerd. Volgens een lid van de oppositie in De Nationale Assemblée, zou het project, indien het wordt uitgevoerd, tussen de 10 en 15 miljoen euro aan de staat kosten. Pengel deed in zijn verweer de door de wetgevers Breeveld en Jogi aangehaalde informatie af als onzin en deed uiterste moeite om meer duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot het informatiesysteem, dat eventueel ten bate van volksgezondheid zou worden aangeschaft. Pengel haalde voorts aan, dat de zaak zeker nog niet in kannen en kruiken is en dat de bedragen die door de assembleeleden van de oppositie werden aangehaald, niet klopten. Deze bedragen voor het meergenoemde ICT-systeem zouden veel lager liggen, maar Pengel verstrekte tijdens zijn betoog geen benodigd cijfermateriaal. Wel kwam tijdens het debat gisteren in De Nationale Assemblee naar voren, dat een buitenlands bedrijf vrijwel zeker voor een dergelijke gunning in aanmerking zal komen. Het lid Sharman van de VHP, heeft het sterke vermoeden dat er aan deze ICT-kwestie een zwaar luchtje hangt. Hoe het ook zij in deze heikele kwestie, naar onze mening verdient een dergelijke ICT-investering, gezien onze zeer slechte deviezenpositie, thans geen prioriteit en dat dient de regering en in het bijzonder minister Pengel goed te begrijpen. Binnen de algehele gezondheidszorg heersen er momenteel enorme tekorten en gaat het ronduit niet goed. In de ziekenhuizen heeft men een chronisch tekort aan basismedicamenten en medische verbruiksartikelen, zoals steriele handschoenen. Medisch specialisten vragen zich dagelijks weer af, hoe het verder moet met de gezondheidszorg bij het ontbreken van de meest essentiële zaken. Kort geleden vroeg een assembléelid nog om hulp vanuit Nederland en wel voor de medische zorg in dit land. En als al dit soort zaken telkenmale de publiciteit halen en de urgentie daarvan wordt benadrukt, dan kan het nimmer zo zijn, dat men onze zeer schaarse valuta middelen zou willen aanwenden voor de uitvoering van een ICT-project, zoals voormeld. Medicijnen en medische verbruiksartikelen hebben naar onze mening momenteel veel meer prioriteit dan een ultra modern ICT-systeem. Degenen die thans meer voorrang wensen te verlenen aan een dergelijk systeem, terwijl patiënten noodzakelijke medicamenten ontberen, zijn kwaadaardig bezig en denken wederom aan het eigen voordeel en het spekken van hun zakken. De kous is in deze kwestie nog zeker niet af en minister Pengel zal zeker niet met rust gelaten worden in deze kwestie. Een project dat volgens velen thans naar de achtergrond gedrukt dient te worden ten voordele van zaken die nu hoogst noodzakelijk zijn.

****

Agnes Daniel, hoofdcommissaris bij het Korps Politie Suriname, heeft haar ontslag ingediend. Mevrouw Daniel heeft vermoedelijk ingezien, dat er onder de huidige omstandigheden bij het KPS nog maar weinig eer te behalen valt en dat er van een normaal functioneren in de functie van Korpschef, maar nauwelijks sprake zou kunnen zijn. De hoogste politiechef heeft waarschijnlijk ingezien dat aanhoudende sabotage vanuit een politiebond haar ten deel zou vallen en daar had ze vermoedelijk geen boodschap aan. Hoe het ook zij, de afgetreden korpschef heeft het niet nodig geacht bekend te maken waarom ze opstapt. Naar wij vermoeden, heeft Daniel moeten beamen dat met het thans beschikbare kader en middelen het een praktisch onmogelijke opgave is de politie op een gewenst niveau te brengen en houden. De huidige politiebond heeft volgens hem genoeg aanleiding gehad om het vertrek van de algehele politieleiding te eisen. Dus behalve Daniel zullen ook haar directe medewerkers volgens de bond moeten verdwijnen. De vraag die onmiddellijk rijst, is of het KPS momenteel over voldoende en geschikte echte managers beschikt, die deze gewapende macht hoofdzakelijk belast met de opsporing op een gedegen wijze kunnen besturen. Zoals bij ingewijden bekend, is er voor wat betreft kader na de staatsgreep van1980, stelselmatig een leegloop ontstaan. Maar liefst zeven op de politieacademie van Apeldoorn in Nederland opgeleide politiemanagers , hebben het korps toentertijd noodgedwongen de rug toegekeerd. Na de coup van Bouterse vertrokken vrijwel onmiddellijk alle Apeldoorn academici. De laatste twee commissarissen van politie afgestudeerd in Apeldoorn waren Braam en Santokhi. Niemand in het huidige KPS kan bogen op een academische politie inspecteursopleiding die een internationale accreditatie geniet. Het korps heeft dus thans te maken met een ernstig kadergebrek dat verstrekkende consequenties kan hebben. Misschien is het goed in dit kader naar buitenlandse expertise uit te kijken. Heeft de Guyanese politie enige tijd geleden ook gedaan om in haar strijd tegen de misdaad effectief te kunnen optreden. Hulp zoeken en vragen is geen schande. Wat we zeker niet moeten doen, is de korpsleiding bemensen met lieden die incompetent zijn en de zaak alleen maar zullen verergeren. Er dient verbetering op te treden, omdat een totaal stuurloos en of verziekt korps, het veiligheidsgevoel bij de burgers niet zal verbeteren.

****

De overheid en in deze het ministerie van RGB, dient onmiddellijk op te treden, desnoods met ondersteuning van leger en politie. Er gebeuren namelijk de raarste dingen in de houtsector. Er wordt op grote schaal hout geroofd en het is al verschillende keren voorgekomen, dat SBB-krachten de andere kant opkijken of gewoon niet controleren wanneer het hout wordt ingeladen. Al geruime tijd zijn wij erop geattendeerd dat vooral in het district Brokopondo het een totale wild west toestand is voor wat betreft de houtkap en de handelingen die worden gepleegd om het rondhout buiten alle controles van de overheid om, weg te krijgen. Minister Samsoedin geeft toe dat ze ingelicht is over onregelmatigheden bij de houtkap en export. De minister moest eigenlijk stellen dat er regelrecht sprake is van fufuru en dat de staat daarbij grote schade ondervindt. De minister is thans aan zet. Laten we hopen dat ze daadwerkelijk maatregelen kan treffen en niet stuit op lieden die goede connecties hebben met haar superieuren en daardoor roof van onze nationale hulpbronnen gewoon kan doorgaan. Op Braamspunt gaat men, ondanks de enorme protesten zowel hier als in het buitenland gewoon door met de schelpafgravingen. Inmiddels is bekend dat de zandafgravers bescherming genieten vanuit de allerhoogste kringen van deze regering.