SPB stelt zeer hoge eisen

20 verhoogde toelagen in wensenpakket

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft onlangs een wensenpakket ingediend bij de regering. De redactie van De West wist de hand te leggen op dit document. In het wensenpakket van de SPB zijn er tal van toelagen en voorzieningen opgesomd die zij vanuit de regering toegekend wil hebben. Ook zijn er nieuwe functiebenamingen van de politie voorgesteld aan de regering. In de bijgaande tabellen op pagina 3 presenteren wij u een overzicht van de twintig verschillende toelagen, voorzieningen en de voorgestelde functiebenamingen. De toelagen zij allemaal met motivatie onderbouwd in het wensenpakket van de SPB.

Secundaire voorzieningen

De SPB heeft in zijn wensenpakket ook aandacht besteed aan de secundaire voorzieningen van politieambtenaren. De bond wenst onmiddellijke stopzetting  van de door de gepensioneerde ambtenaren van politie  te betalen SZF-premie en restitutie van de reeds ingehouden premie, te rekenen vanaf de ingangsdatum waarop de politieambtenaar de dienst met pensioen heeft verlaten.

Hetzelfde geldt ook voor het inhouden van deze premie op de weduwenpensioenen van actief dienende en gepensioneerde ambtenaren van politie. Handhaving c.q. toekenning van kosteloze geneeskundige behandeling, verpleging, medicamentenvoorziening en tandheelkundige behandeling aan ambtenaren, ook gepensioneerden van politie en hun wettig gezin. Onder tandheelkundige behandeling wordt in deze begrepen, de periodieke controle van het gebit, extractie van tanden en/of kiezen en het ontzenuwen daarvan. Handhaving van de reeds overeengekomen klasse ligging. Voor officieren geldt de 1e klasse ligging, voor onderofficieren en manschappen de 2e klasse ligging in Staats – of Particuliere Ziekenhuizen. De bond pleit ook voor de bouw van representatieve politiewoningen in de districten en het binnenland, zodat het detacheringbeleid zonder noemenswaardige stagnaties kan worden uitgevoerd.

“Ter voorkoming van stagnatie in de doorstroming c.q. doorgroeimogelijkheden van politieambtenaren zal, indien aan een Ambtenaar van Politie uitstel van pensioen (dispensatie) wordt verleend bij het bereiken van de gepensioneerde leeftijd, hij/zij buiten de formatie van het KPS in de gelegenheid gesteld wordt zijn/haar dienstverband met de Overheid voort te zetten”, aldus de SPB. Verder pleit de bond voor politieonderwijs, gezien de ontwikkelingen op regionaal- en mondiaal niveau, afbouw c.q. nieuwbouw van het Hoofdbureau van Politie, modernisering Politiehandvest, onmiddellijke stopzetting tuchtstraffenbeleid, een conforme en juiste toepassing van de bestaande wettelijke regelingen bij het beoordelingsbeleid in het bijzonder bevorderingen, uitbetaling van terbeschikkingstelling uren, herzien van insluitbesluit met betrekking tot de inverzekeringstelling van ambtenaren van politie, optimalisering van de mobiliteit van het KPS, optimaal kunnen functioneren van de SPB en medezeggenschap in alle aangelegenheden die betrekking hebben op de rechtspositie en de plichtvervulling van de leden. Ook zijn er sociale aspecten en andere faciliteiten aan de orde gekomen in het wensenpakket van de SPB. “Dit wensenpakket zal gedurende de periode van twee jaar constant worden geëvalueerd. Indien blijkt dat de financiële rechtspositie van de politieambtenaar door hoge inflatie en erodering van de koopkracht dusdanig is achteruitgegaan, zal zodra dit bekend is geworden met de Centrale Overheid in onderhandeling worden getreden ter opheffing van het gesignaleerde”, aldus een passage uit het slot van wensenpakket van de SPB. De nieuwe gewenste rangbenamingen van de SPB zijn:

 

Huidige rangbenaming Nieuwe rangbenaming

De Hoofd Commissaris van Politie            Commissaris-Generaal tevens Korpschef

De Commissaris van Politie          Hoofdcommissaris van Politie

Hoofdinspecteur/De Adjunct Commissaris           Commissaris van Politie

Huidige rangbenaming Nieuwe rangbenaming

Hoofd Inspecteur van Politie      Idem

Inspecteur van Politie 1e klasse Adjunct Hoofdinspecteur van Politie

Inspecteur van Politie 2e klasse Inspecteur van Politie

Inspecteur van Politie 3e klasse Adjunct Inspecteur van Politie

Huidige rangbenaming Nieuwe rangbenaming

Agent van Politie 1e klasse          Hoofdagent van Politie

Agent van Politie 2e klasse          Adjunct Hoofdagent van Politie

Agent van Politie 3e klasse          Agent van Politie

Adspirant Agent van Politie         Adspirant Agent van Politie

Hulpagent van Politie 1e klasse  Hulp Agent van Politie 1e klasse

Hulpagent van Politie 2e klasse  Hulp Agent van Politie 2e klasse

Politie assistent/Corveeër           Politie assistent/Corveeër

 

door Johannes Damodar Patak