Nabestaanden vertrouwen in integriteit Choennie

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) onder leiding van Betty Goede en de Stichting 8 december, geleid door Sunil Oemrawsingh, spreken hun vertrouwen uit in de integriteit van bisschop Karel Choennie van het RK Bisdom, die onlangs het initiatief heeft genomen om met president Desiré Bouterse van gedachten te wisselen over het 8 decemberstrafproces. De twee organisaties zeggen kennis te hebben genomen van het maatschappelijk initiatief van de geestelijke. “Dit initiatief richt zich op het garanderen van rust en vrede in de samenleving, indien in het 8 decembermoordenstrafproces, de hoofdverdachte, tevens president van de republiek Suriname en overige verdachten, schuldig zou worden bevonden c.q. zou worden veroordeeld tot gevangenisstraf.”

Beide organisaties wensen te benadrukken, dat het RK Bisdom Suriname, in de persoon van bisschop Choennie, altijd in woord en daad het rechtvaardig streven van de 8 december nabestaanden om berechting van de verdachten, heeft ondersteund. De bisschop heeft immers, recent publiekelijk wederom aangegeven dat het 8 Decemberstrafproces door moet gaan en dat “niemand kan interveniëren in een lopende rechtszaak”.

De OGV en de Stichting 8 december schrijven verder: “Onze mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat berechting niet gelijk staat aan bestraffen, immers recht maakt het ook mogelijk voor verdachten die onschuldig zijn, hun naam te zuiveren. Uit mediaberichten hebben onze organisaties begrepen dat de hoofdverdachte, maar dan in zijn hoedanigheid van president, gesteld heeft dat hij ingenomen is met het initiatief van de bisschop, welk initiatief volgens de hoofdverdachte gericht is op verzoening, nadat het 8 decembermoordenstrafproces is stopgezet. Onze organisaties wensen te benadrukken dat stopzetten van het 8 decembermoordenstrafproces, onder geen enkele omstandigheid een optie is. Onze organisaties zien berechting van de verdachten dan ook als de enige en hoogste prioriteit. Onze organisaties hebben tevens uit mediaberichten begrepen dat de hoofdverdachte de bisschop heeft voorgehouden dat hij vreest voor onrust en geweld indien het strafproces eindigt in een veroordeling van de hoofdverdachte. Onze organisaties zijn van mening, dat indien de hoofdverdachte zulks inderdaad gesteld heeft, dit een onacceptabele intimidatie is en onze organisaties wijzen er met nadruk op dat het juist de grondwettelijke plicht van de regering is, de rechtstaat te beschermen en onwettig geweld te voorkomen of te neutraliseren. Onze organisaties vinden het ontoelaatbaar en een ernstige aanval op de onafhankelijke rechterlijke macht en de rechtsstaat, dat de regering van de president/hoofdverdachte onder dreiging van geweld, stopzetting van het 8 Decemberstrafproces wil afdwingen.

Tenslotte spreken onze organisaties hun vertrouwen uit in de integriteit van bisschop Choennie en blijven wij de verdere ontwikkelingen rond zijn initiatief met belangstelling volgen.”