UITWEG MET GROTE CONSEQUENTIES

De regering denkt een oplossing te hebben gevonden voor het conflict met de bonden van het onderwijzend personeel BvL en ALS, door de leden te lichten uit het FISO-systeem en een aparte loonstructuur voor ze te creëren en hierdoor tegemoet te komen aan de zogeheten herwaardering die door de bonden wordt geëist. Wat die aparte loonstructuur zal inhouden, is nog niet duidelijk en ook over de hoogte van de herwaarderingen is nog niet voldoende gezegd of bekendgemaakt. Wat wel zo is, is dat de voorzitter van de BvL en ALS, Wilgo Valies, erop blijft hameren dat een herwaardering geen dictaat mag worden maar in gemeen overleg gestalte dient te krijgen. Daar is de overheid dan weer geen voorstander van, omdat ze vermoedelijk naar vermogen de herwaardering wenst door te voeren. De problemen zijn daarom nog lang niet voorbij en iedereen wacht gespannen af wat er zal gebeuren in het conflict tussen de onderwijsbonden en de regering. Wat naar onze mening als een paal boven water staat, is dat de overheid zeer zwak bij kas is en daarom niet veel kan toezeggen. Ze moet er namelijk ook rekening mee houden dat ze afspraken heeft met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en dat het fonds verwacht dat ze geen salarisverhogingen zal toestaan. Salarisverhogingen zullen namelijk volgens het IMF een zwaar inflatoir karakter hebben en de crisis die thans in dit land heerst, nog verder verergeren. Niet louter onderwijsgevenden wensen een betere waardering op maandbasis. De leraren hebben hun stem laten horen, omdat ze al langer dan vijf jaar geen salariscorrectie hebben gehad en ze zijn niet langer van plan verder te pienaren. De devaluaties van de SRD hebben namelijk een ieder verarmd en er is helemaal geen zicht op verbetering op de korte termijn. Er wordt dit jaar zelfs een verdere negatieve groei van de economie voorspeld. De onderwijzers nog langer met een kluitje in het riet sturen, is niet langer mogelijk en dat weten ze bij de regering Bouterse maar al te goed. Maar hoe stel je de duizenden onderwijzers tevreden en houd je de rest van de ambtenarij rustig? Dat is de hamvraag waar zelfs Bouterse en zijn ministers geen antwoord op weten. Het IMF en onze plaatselijke economisten, hebben reeds gesteld dat salariscorrecties desastreus zullen werken, maar aan de andere kant wordt de roep voor inflatiecorrecties op het salaris alleen maar luider. En dan ook nog te bedenken dat de verdiencapaciteit van de staat helemaal niet toeneemt, omdat er geen sprake is van een verhoogde productie en ook niet van een toegenomen export. Dus de zaak sleept zich voort en het enige wat deze regering doet, is proberen tijd te winnen.Ondertussen worden de staatstekorten steeds zichtbaarder en is men niet eens in staat gewone afdelingen van het staatsapparaat van de meest noodzakelijke materialen te voorzien. Waar de overheid vooral rekening mee dient te houden, is dat een verhoging van lonen voor onderwijzers een sneeuwbaleffect zal sorteren en voor ongelooflijke sociale onrust zal zorgen. Je kan namelijk niet stellen dat de ene ambtenaar veel belangrijker is dan de andere, omdat de ene groep in staat is een zwaardere druk op je uit te oefenen. Als ze collectief genoeg hebben van de bevoorrechting van bepaalde ambtenaren met of zonder FISO, dan staat de sociale onrust voor de deur. En met dit vraagstuk zit de regering Bouterse in de maag en weet ze zich helemaal geen raad. Als we hadden gespaard en konden terugvallen op een goed gevuld garantiefonds, dan stonden we er anders voor. Maar verspilling ,het niet sparen, en populistische politiekvoering, voerden tussen 2010 en 2015 de boventoon en zie wat daar het resultaat thans van is.