‘Overheid zit in een duivels dilemma’

Onlangs heeft de overheid besloten om het ‘no work, no pay’ principe toe te passen als de leerkrachten vanaf morgen wederom in staking zouden gaan. Dit houdt in dat deze leerkrachten niet betaald zullen worden voor de dagen waarop zij geen onderwijs verzorgen. Op basis van het verbintenisrecht wordt het principe ‘geen prestatie, geen beloning’ gehanteerd. Guillermo Samson, jurist, tevens econoom, zegt dat dit principe te allen tijde toegepast kan worden door een werkgever als er niet wordt gewerkt. “Onder deze omstandigheden kan alleen de rechter bepalen als de toepassing rechtmatig is”, zegt hij. “Valies voert een rechtvaardige strijd. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de salarissen van de leerkrachten sterk zijn geërodeerd na de inflatie, dus wat Valies vraagt, is niet oneigenlijk”, aldus Samson. Verder geeft hij aan dat wat zich de afgelopen week heeft voorgedaan, ondoenlijk is. De regering kan niet bepalen wat de leerkrachten moeten verdienen, er moet daarover eerst overeenstemming bereikt worden. Volgens de econoom zit de overheid in een duivels dilemma. De overheid kan de leerkrachten niet uitbetalen, omdat dan de andere ambtenaren die ook zitten te wachten op een loonsverhoging, ook aan de bel trekken.
Samson is de mening toegedaan dat de overheid eerlijk moet toegeven dat ze geen geld heeft door het wanbeleid dat ze gevoerd heeft en vanwege het feit dat zij velen op een onrechtvaardige wijze heeft verrijkt in het land. Hij zegt dat de onderhandelaars geen fatsoen hebben om te onderhandelen, geen respect hebben voor de rechter en ook geen overeenkomsten weten na te komen. Als laatst geeft hij mee dat er een oplossingsmodel bestaat voor dit probleem, maar dat hij niet wenst te onderhandelen met een commissie die geen kennis heeft over waarden en normen met betrekking tot het onderhandelen.