Sprintchallenge op jarige kunststofbaan

Atleten in actie op de kunststofbaan. (Archieffoto De West)

Op 3 februari jongstleden bestond de atletiekkunststofbaan in Suriname 10 jaar. Deze baan die op het Willebrod Axwijck Sportcomplex is gebouwd, kwam tot stand onder het bestuur Lu-cia Sijp. Sindsdien is er heel veel ge-bruik gemaakt van deze faciliteit.  Er is ook een duidelijke groei geweest. Door dit project is de samenwerking met partners in Nederland blijven bestaan. De Stichting Vrienden van de Suri-naamse Atletiek doet momenteel on-der andere haar bijdrage met het on-derhoud van de baan.
De SAB en de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek hebben in dit verband gemeend op zaterdag 11 fe-bruari aanstaande een reünie gekoppeld aan sprintwedstrijden op deze lo-catie te organiseren.
“Met deze activiteit gaan we het be-staansrecht van deze baan accentue-ren met sprintwedstrijden, waaraan onze talenten die op deze plek “gebo-ren” zijn, zullen meedoen in combina-tie met de nieuwe aanwas aan jeugdige talenten. Het geheel zal worden af-gesloten met een reünie”, zegt de SAB. Het geheel vangt aan om 14:00 uur en duurt tot 18:00 uur.