Rechtszaken tegen president, vicepresident en DNA

President Desiré Bouterse, vicepresident Ashwin Adhin en alle eenenvijftig leden van De Nationale Assemblee (DNA), worden voor het gerecht gesleept door vier burgers. De zaak tegen de parlementariërs is al ingediend nadat zij geen gevolg hebben gegeven aan het gevorderde in een deurwaardersexploot van vrijdag 4 december. Ook Bouterse en Adhin lieten het ultimatum dat in de respectieve aanmaningen aan hen gesteld was, verlopen. De rechtszaken tegen deze twee worden morgen ingediend. J.J.R. Matadin (gepensioneerde), S.K. Ausan (apotheker), A.I. Soecitram (advocaat), W.J. Notapawiro (student) en N. Bhoelai (technicus), verwijten zowel de parlementariërs als het presidentskoppel zich niet goed van hun taken te hebben gekweten. Ze eisen dat de parlementariërs, individueel en in vereniging, binnen 24 uur de regering gelasten haar beleid zichtbaar om te buigen en alle reeds ingevoerde maatregelen terug te draaien, tot aan de dag van de verkiezingen, een en ander op straffe van een dwangsom van US$ 10.000.000 per dag voor iedere dag dat zulks wordt nagelaten. Bouterse en Adhin waren ook 24 uur in de gelegenheid om die stappen te ondernemen, op straffe van een dwangsom à US$ 150.000.000 per dag.

Zowel Bouterse en Adhin als de parlementariërs hebben de oproep naast zich neergelegd. De verzoekers hebben daarin aanleiding gezien om de rechtszaken te lanceren.

In het exploot aan de parlementariërs, herinneren de briefschrijvers deze onder meer aan de eed die zij hebben afgelegd bij hun ambtsaanvaarding: `Ik zweer (beloof), dat ik het ambt van assemblee nauwgezet zal vervullen. Ik zweer (beloof) dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen.’ Soechitram zegt in gepsrek met De West dat ze stuk voor stuk in strijd handelen met deze eed, eenvoudigweg omdat ze niet hun beste been voorzetten om het welzijn van het volk te bevorderen. Hij ergert zich er mateloos aan dat regering na regering parlementariërs het tot hun missie hebben gemaakt om de regering te gedogen in haast alles wat zij wenst te doen. In het exploot stellen de eisers onder meer: `Het verhogen van EBS, SWM-tarieven, benzine, alsmede het devalueren van de munteenheid met 25% is een duidelijk kenmerk van het beleid dat niet gericht is op het garanderen van het gestelde in het 3de sustenu van dit schrijven.’

Om het contrast te schetsen tussen wat de Grondwet wenst voor het land en wat in werkelijkheid gebeurt, vraagt Soechitram in zijn gesprek met De West extra aandacht voor deze passage in het exploot: `Voor de goede orde verwijzen wij u voor artikel 6 lid c van de Grondwet het garanderen van een politiekvoering die strekt tot verhoging van welzijn en welvaart van de samenleving, gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, de integrale, evenwichtige ontwikkeling van Staat en Maatschappij.’

Soechitram ziet minder heil in het voeren van straatacties en eist dat de regering naar huis gaat. Hij zegt wel bereid te zijn tot een lange strijd, en zelfs een internationaal tribunaal in vizier heeft. Mochten de nationale rechtsinstituten zijn uitgeput, dan zullen hij en zijn geestverwanten niet schromen om Bouterse, Adhin en anderen die daarvoor in aanmerking komen, voor een tribunaal te slepen voor het ‘folteren, geestelijk martelen’ van het volk.

EXPLOOT AAN DNA

Zeer geachte leden,

De ondergetekende voelen zich genoodzaakt en geroepen u te confronteren met enkele zaken hem rakende meer in het bijzonder het volk rakende.

Uit hoofde van de bepalingen vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname, is gebleken dat u allen als leden van De Nationale Assemblee scheef bent gegaan in de uitvoering van de aan u bij Grondwet opgelegde taken en alzo doende in strijd hebt gehandeld met de Grondwet.

Voor de goede orde verwijzen wij u voor artikel 6 lid c van de Grondwet `Het garanderen van een politiekvoering die strekt tot verhoging van welzijn en welvaart van de samenleving, gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, de integrale, evenwichtige ontwikkeling van Staat en Maatschappij.’

Het verhogen van EBS, SWM-tarieven, benzine, alsmede het devalueren van de munteenheid met 25% is een duidelijk kenmark van het beleid dat niet gericht is op het garanderen van het gestelde in het 3de sustenu van dit schrijven.

Daarnaast handelt u in strijd met de eed en of belofte door u afgelegd: `Ik zweer (beloof), dat ik het ambt van assemblee nauwgezet zal vervullen. Ik zweer (beloof) dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen’;

Voorts handelt u allen, individueel en in vereniging, in strijd met de bijzondere bevoegdheden van De Nationale Assemblee. Hierbij verwijzend naar artikel 73 van de Grondwet `Het te voeren sociaal-economisch beleid van de regering behoeft de voorafgaande toestemming van De Nationale Assemblee.’ Uw stilzwijgen en niet optreden tegen de regering wegens het in strijd handelen met de bepalingen vastgelegd in de Grondwet, is meer dan genoeg reden u allen een brevet van ongeschiktheid uit te doen reiken.

U wordt thans beleefd doch dringend gevraagd de regering te gelasten binnen 24 uren na dagtekening van onderhavig schrijven de regering te gelasten haar beleid om te buigen en alle door haar tot heden ingevoerde beleidsmaatregelen binnen 24 uren na dagtekening van onderhavig schrijven terug te draaien, tot aan de dag voor de laatstelijk gehouden verkiezingen.

In deze de prijzen van nutsvoorzieningen, benzine. Daarnaast haar zogenaamde noodzaak voor het devalueren van de munteenheid.

Het is voor ons onduidelijk dat u als assembleeleden het kunt toestaan dat de regering een beleid voert waarbij er sprake is van een achteruitgang of de begroting, lees inflatie, van 45% op het ’s lands inkomsten.

Assembleeleden, de ondergetekenden zijn gekomen tot dit schrijven daar tot heden u steeds heeft gehandeld in strijd met de Grondwet en de regering heeft geholpen beleid te voeren met als uiteindelijke grondslag het tot verpaupering brengen van de gemeenschap.

Uit hoofde van de Grondwet hebben ondergetekenden het recht per schrijven hun misnoegen kenbaar te maken en mogen zij u onherroepelijk verantwoordelijks tellen voor het gevoerd beleid van de regering daar u allen stilzwijgend mee hebt geholpen aan de schending van de bepalingen en verplichtingen aan u bij wet opgelegd. Daarnaast mogen zij u in persoon aanspreken voor het conform de bij Grondwet aan u allen opgelegde verplichting alsmede voor elke vorm van schade door hen en door het volk geleden.

Alle beleidsmaatregelen van de regering genomen, in de achterliggende dagen, zijn onder te brengen onder schending van de rechten van de mens, individueel en in vereniging, en zijn internationaal gekwalificeerd als te zijn foltering in de hoogste graad van genocide. U kunt u zelf door uw deskundigen daarover uitgebreid laten informeren, als zij de juiste deskundigheid bezitten.

U allen wordt thans individueel en in vereniging in de gelegenheid gesteld althans bevolen om binnen 24 uren na dagtekening schrijven dezes de regering te gelasten haar beleid zichtbaar om te buigen en alle door haar reeds ingevoerde maatregelen terug te draaien, tot aan de dag voor de gehouden verkiezingen van mei 2015, een en ander onder een verbeurte van een dwangsom van (vanwege de door u goedgekeurde devaluatie van de Surinaamse dollars thans in Amerikaanse dollars) van US$ 10.000.000,00 (tien miljoen Amerikaanse dollars), per dag voor iedere dag dat u in gebreke mocht blijven gevolg te geven aan het van u verlangde. Voor als dan wordt allen in gebreke gesteld.

Blijf u in gebreke binnen 24 uren na dagtekening van onderhavig schrijven gevolg te geven aan het van u verlangde, dan zullen ondergetekenden zich genoodzaakt voelen u te doen voorgeleiden bij de daarvoor bestemde instantie.
biref naar president bouterse 1brief aan president bouterse