Verklaring VHP nagesprekken met NDP

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst hierbij het volk als volgt te willen informeren.Op uitnodiging van de voorzitter van de Nationale Democratische Partij, heeft de VHP, met een delegatie bestaande uit de voorzitter Ch. Santokhi en de ondervoorzitters M.Rathipal en R.Nurmohamed, op 17 juni 2015, deelgenomen aan een tweede informatiegesprek.
Dit heeft de VHP gedaan op basis van haar verantwoordelijkheid naar haar kiezers toe.
De voorzitter van de NDP geeft bij dit gesprek aan, de twee partijprogramma’s van respectievelijk V7 en VHP,te hebben doorgenomen en constateerde raakvlakken met hun eigenzienswijze. Hij wenste verder te vernemen of er nog andere issueswaren die de VHP wenste te bespreken.
De voorzitter van de VHP is daarnauitgebreid ingegaan op belangrijke issues die het volk raken en die aangepakt moeten worden. Deze issues betreffen ondermeer een rechtvaardige kiesstelsel, goedbestuur, veiligheid, versterking van de economie, prestatie gerichte overheid, versterking rechtstaat, armoede vraagstuk en beleidsontwikkeling in goed overleg met relevante partners.Verder gaf hij aan dat er andere zaken zijn die ook in gezamenlijk overleg kunnen worden besproken.
De voorzitter van de VHP benadrukte wederom dat de NDP bij de gehouden algemene verkiezingen de meerderheid heeft behaald en dus zo spoedig mogelijk een Regering zal moeten vormen en het regeren voort zetten, rekening houdend met de belangen van het volk. De VHP heeft aangeboden zich daarbij constructief te willen opstellen en een beleid te ondersteunen dat de inhoud aanpakt van ondermeer de bovenaangehaalde issues.
Tot slot gaf de voorzitter van de NDP aan bijzondere aandacht te willen geven en duidelijke afspraken te willen maken ten aanzien van de door de voorzitter van de VHP aangehaalde gevallen waarin beslissingen zijn genomen van overheidswege m.b.t. functionarissen, die in hun rechten worden aangetast en onrechtvaardig worden behandeld. Hierbij stelde de voorzitter van de NDP voor om deze vraagstukken structureel te willen aanpakken.
De voorzitter van de VHP heeft de bovenaangehaalde beleidsissues op schrift overhandigd.

Paramaribo, 17 juni 2015.